• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Sử dụng ứng dụng Excel thì làm việc với HÀM trong Excel là việc rất thường xuyên. Chúng giúp thực hiện tính toán dữ liệu trực tiếp trên bảng tính nhanh và tiện lợi hơn.
Các hàm Excel là những công thức được định nghĩa trước và đã có sẵn trong Excel, sẽ rất có ích với các bạn thường xuyên phải làm việc trên bảng tính Excel, đặc biệt là trong lĩnh vực kế toán, hành chính nhân sự.
🌟 🌟 🌟Khóa học ONLINE “69 hàm Excel từ cơ bản đến nâng cao” là hệ thống các video bài giảng và thực hành KHÔNG giới hạn thời gian xem, các ví dụ thực tế trong công việc để áp dụng….

Bài học

Tài liệu cho khóa học
Tải tài liệu cho khóa học 00:00:00
Hàm logic, tính toán, thống kê
Hướng dẫn nhập hàm, công thức tính toán 00:06:30
Phân biệt các loại địa chỉ sử dụng trong công thức FREE 00:07:58
Hàm tính toán SUM, MAX, MIN, AVERAGE 00:05:32
Hàm logic AND 00:02:55
Hàm logic OR 00:03:06
Hàm logic NOT 00:02:31
Hàm rẽ nhánh IF 00:12:49
Hàm chọn trường hợp CHOOSE 00:05:24
Hàm đếm COUNT, COUNTA, COUNTBLANK 00:04:46
Hàm đếm có điều kiện COUNTIF 00:06:20
Hàm tính tổng có điều kiện SUMIF 00:07:15
Hàm tính trung bình có điều kiện AVERAGEIF 00:04:06
Hàm đếm có nhiều điều kiện COUNTIFS 00:12:16
Hàm tính tổng có nhiều điều kiện SUMIFS 00:06:13
Hàm tính trung bình có nhiều điều kiện AVERAGEIFS 00:05:13
Hàm tính toán dữ liệu ở các worksheet khác nhau 00:08:15
Hàm tính toán sử dụng ký tự đặc biệt 00:14:21
Hàm làm tròn số liệu ROUND, ROUNDUP, ROUNDOWN 00:05:16
Hàm lấy số dư, lấy phần nguyên MOD, INT 00:09:58
Hàm xử lý chuỗi ký tự
Hàm đếm số lượng ký tự trong chuỗi LEN 00:02:44
Hàm xử lý ký tự viết hoa, viết thường UPPER, LOWER, PROPER 00:02:34
Hàm tách chuỗi ký tự LEFT, MID, RIGHT 00:06:05
Hàm nối chuỗi ký tự CONCATENATE, & 00:05:15
Hàm chuẩn hoá chuỗi ký tự CLEAN, TRIM 00:06:10
Hàm chuyển chữ số thành số VALUE 00:03:08
Hàm chuyển hóa dữ liệu về dạng chữ TEXT 00:06:27
Hàm dò tìm ký tự trong chuỗi FIND, SEARCH 00:08:59
Hàm thay thế ký tự trong chuỗi REPLACE, SUBSTITUTE 00:06:57
Hàm so sánh hai chuỗi ký tự EXACT 00:02:08
Đếm số lượng một ký tự nào đó trong chuỗi 00:04:32
Sử dụng hàm xử lý bài toán tách họ tên (Phần 1) 00:13:37
Sử dụng hàm xử lý bài toán tách họ tên (Phần 2) 00:06:32
Hàm xử lý thời gian
Hàm lấy thời gian hiện tại TODAY, NOW 00:01:39
Hàm tách các đơn vị thời gian DAY, MONTH, YEAR, HOUR, MINUTE, SECOND 00:02:15
Hàm nhập thời gian chuẩn xác DATE, TIME 00:07:05
Hàm xác định chỉ số ngày trong 1 tuần WEEKDAY 00:11:14
Hàm xác định số ngày làm việc giữa 2 thời điểm NETWORKDAYS 00:05:40
Hàm xác định số ngày làm việc giữa 2 thời điểm với ngày cuối tuần tuỳ chỉnh NETWORKDAYS.INTL 00:10:57
Hàm xác định thời điểm sau/trước một số ngày làm việc nhất định so với mốc WORKDAY 00:04:41
Hàm xác định thời điểm sau/trước một số ngày làm việc nhất định so với mốc (cuối tuần tuỳ chỉnh) WORKDAY.INTL 00:10:43
Hàm tìm khoảng cách giữa 2 thời điểm DATEDIF 00:14:57
Hàm xác định ngày cuối tháng EOMONTH 00:02:38
Xác định năm nhuận 00:07:42
Hàm dò tìm, tham chiếu
Hàm dò tìm LOOKUP 00:10:44
Hàm dò tìm theo cột VLOOKUP 00:22:45
Hàm dò tìm theo hàng HLOOKUP 00:07:49
Hàm trả về vị trí dữ liệu trong tham chiếu MATCH 00:11:28
Hàm trả về giá trị của một ô trong vùng dò tìm INDEX 00:08:34
Kết hợp dò tìm INDEX MATCH 00:13:20
Tìm giá trị khác 0 đầu tiên 00:16:05
Xác định tháng đầu tiên mất doanh thu 00:28:43
Hàm dịch chuyển tham chiếu đến vị trí khác OFFSET 00:21:47
Hàm biến dữ liệu văn bản thành vùng tham chiếu INDIRECT 00:06:32
Tuỳ chọn, thiết lập dành cho công thức tính toán
Thiết lập hiển thị công thức tính toán 00:02:55
Kiểm tra lỗi công thức tính toán 00:07:41
Thiết lập cửa sổ theo dõi công thức 00:04:30
Những thiết lập cho nhóm Formulas Auditing 00:05:39
Thiết lập tùy chọn tính toán Calculation Options 00:05:35
Tính toán vòng lặp – Những tùy biến thật lạ trong Excel 00:14:19

Đánh giá khóa học

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

Không có đánh giá nào cho khóa học này.

101 Học viên tham gia
© Tin học Cộng. All rights reserved.