• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Enter full description of the course.

Bài học

Phần 1: Tài nguyên khóa học
Tài nguyên khóa học (Tải xuống) 00:00:00
Phần 2: Tạo và định dạng dữ liệu nâng cao
Nhập dữ liệu nhanh chóng 00:06:36
Sử dụng Fill Series điền tự động dữ liệu 00:06:32
Tìm kiếm thay thế dữ liệu nâng cao 00:08:17
Định dạng cho dữ liệu Custom format p1 00:25:55
Định dạng cho dữ liệu Custom format p2 00:25:54
Phần 3: Công thức, hàm tính toán
Phân biệt các loại địa chỉ trong tính toán 00:18:03
3.1. Nhóm hàm Logic, tính toán có điều kiện
Hàm AND 00:02:55
Hàm OR 00:03:05
Hàm NOT 00:02:30
Hàm COUNTIFS – Đếm có nhiều điều kiện 00:12:15
Hàm SUMIFS – Tính tổng có nhiều điều kiện 00:06:12
Hàm AVERAGEIFS – Tính trung bình có nhiều điều kiện 00:05:13
Hàm thống kê sử dụng các ký tự đặc biệt 00:14:21
Hàm Choose 00:05:24
3.2. Nhóm hàm thời gian
Hàm TODAY, NOW 00:01:38
Hàm tách lẻ các đơn vị thời gian 00:02:14
Cách nhập thời gian vào Excel chuẩn xác 100% 00:07:04
Hàm WEEKDAY – Xác định thứ trong tuần 00:11:07
Hàm NETWORKDAYS 00:05:39
Hàm NETWORKDAYS.INTL 00:10:57
Hàm WORKDAY 00:04:40
Hàm WORKDAY.INTL 00:10:42
Hàm DATEDIF 00:14:56
Hàm EOMONTH 00:02:37
3.3. Nhóm hàm xử lý số liệu, chuỗi ký tự
Hàm MOD, INT 00:09:58
Hàm ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN 00:05:16
Xác định năm nhuận hay không 00:08:02
Hàm chuẩn hoá chuỗi ký tự 00:06:09
Hàm chuyển chuỗi ký tự số thành số 00:03:08
Hàm chuyển dữ liệu về kiểu chữ 00:06:26
Đếm số lần xuất hiện của 1 ký tự trong chuỗi 00:04:31
Dò tìm vị trí ký tự trong chuỗi 00:07:58
So sánh hai chuỗi ký tự 00:02:08
Thay thế ký tự trong chuỗi 00:06:56
Tách họ tên bằng công thức p1 00:13:36
Tách họ tên bằng công thức p2 00:06:31
3.4. Nhóm hàm dò tìm, tham chiếu
Hàm OFFSET 00:18:33
Hàm INDIRECT 00:10:33
Tạo tên động Dynamic range 00:17:01
Hàm LOOKUP 00:15:05
Hàm VLOOKUP 00:22:44
Hàm HLOOKUP 00:07:49
Hàm MATCH 00:11:27
Hàm INDEX 00:08:33
Combo thần thánh INDEX và MATCH 00:13:20
Tìm giá trị khác 0 đầu tiên 00:16:05
Bài toán: Tìm tháng đầu tiên mất doanh thu 00:28:43
3.5. Các tùy chọn, thiết lập trong công thức
Watch Window – Cửa sổ theo dõi công thức 00:04:29
Thiết lập tùy chọn tính toán Calculation Options 00:05:35
Tính toán quay vòng – Iterative Calculation 00:14:19
Thiết lập Formulas Auditing 00:05:39
Thiết lập kiểm tra lỗi tính toán – Error checking 00:07:41
Phần 4: Định dạng có điều kiện - Conditional formatting
Conditional formatting – Tạo Heatmap 00:03:39
Conditional formatting – Liên kết với công thức 00:11:42
Conditional formatting – Quản lý Rule 00:02:40
Conditional formatting – Tô màu đan xen 00:08:47
Conditional formatting – So sánh 2 danh sách 00:05:43
Conditional formatting – Tìm giá trị trùng lặp 00:14:42
Conditional formatting – Tô màu cho dòng, cột 00:08:30
Conditional formatting – Tô màu ngày tháng 00:11:38
Conditional formatting – Tạo Checklist 00:13:08
Phần 5: Xử lý, phân tích dữ liệu
Import dữ liệu từ Workbook khác 00:05:38
Advanced Filter – Lọc nâng cao 00:12:00
Advanced Filter – Sử dụng lọc bằng công thức 00:12:20
What if analysis – Scenario 00:08:29
What if analysis – Goal Seek 00:07:43
Data Validation – Budget limit 00:11:23
Data Validation – Depedence List 00:17:22
Data Validation – Prevent Duplicate 00:04:26
Data Validation – Product Codes 00:08:48
Phần 6: Bảng phân tích, tổng hợp dữ liệu PivotTable
PivotTable 00:12:29
PivotTable – Thiết lập tính toán 00:16:15
PivotTable – Thiết kế cho bảng 00:07:41
PivotTable – Group đối tượng 00:06:26
PivotTable – Tuỳ biến, định dạng 00:14:19
PivotTable – Cập nhật dữ liệu 00:09:00
PivotTable – Slicer 00:13:19
PivotTable – Calculated field 00:04:31
PivotTable – Lấy dữ liệu từ nhiều nguồn, bảng 00:12:56
Hàm GETPIVOTDATA 00:11:58
Phần 7: Chuyên đề các loại biểu đồ nâng cao trong Excel
Combo Chart – Biểu đồ hai trục tung 00:12:19
Biểu đồ nhấn mạnh đối tượng 00:16:29
Biểu đồ tự sắp xếp dữ liệu 00:19:07
Biểu đồ tự thay đổi dữ liệu 00:10:35
Biểu đồ tự thay đổi và nhấn mạnh dữ liệu 00:16:49
Phần 8: Nhóm hàm cơ sở dữ liệu (Hàm D)
Hàm cơ sở dữ liệu DCOUNT 00:13:39
Hàm cơ sở dữ liệu DCOUNTA 00:06:59
Hàm cơ sở dữ liệu DSUM 00:11:29
Hàm cơ sở dữ liệu DMAX 00:02:40
Hàm cơ sở dữ liệu DMIN 00:02:42
Hàm cơ sở dữ liệu DAVERAGE 00:04:34
Phần 9: Luyện tập, ưng dụng kiến thức xử lý bài toán

Đánh giá khóa học

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

Không có đánh giá nào cho khóa học này.

Học viên tham gia
    © Tin học Cộng. All rights reserved.